สารบัญฮวงจุ้ย

สารบัญ โดยคร่าวๆของหลักสูตร ฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์ ( ในบทเรียนจะมีมากกว่าที่นำมาลงไว้ เพราะจะมีการ update เพิ่มเป็นระยะๆ)

แนวคิดพื้นฐาน

 

 • แก่นของฮวงจุ้ย
 • การจัดฮวงจุ้ย
 • คุณธรรมฮวงจุ้ย
 • ปัจจัยความสำเร็จ
 • รวยด้วยฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

 • อิมเอี้ยง
 • สัญญลักษณ์ 8 ข่วย
 • 8 ข่วยกับธรรมชาติ
 • 8 ข่วยกับตัวบุคคล
 • 8 ข่วยกับร่างกาย
 • 8 ข่วยกับสัตว์
 • ผังก่อนฟ้า
 • ผังวงกลมก่อนฟ้า
 • อี้จิง กับ ผังก่อนฟ้า
 • ผังก่อนฟ้าและธรรมชาติ
 • รหัสเหอถู
 • ผังหลังฟ้า
 • ทฤษฎีการสร้างผังหลังฟ้า
 • รหัสหลอซู
 • ชี่
 • ชี่ฟ้าดิน
 • 5 ธาตุ
 • ธาตุส่งเสริม
 • ธาตุบั่นทอน
 • ธาตุควบคุม
 • ธาตุกับรูปทรง
 • ธาตุและสี
 • ธาตุและ8ทิศ
 • วัตถุแทน 5 ธาตุ
 • องค์ประกอบของวิชาฮวงจุ้ย
 • ท. ความสูง
 • ท.ชี่อิมเอี้ยง
 • ท.ฮวงจุ้ยอิมเอี้ยง
 • ท.ต้นไม้ใหญ่กับชี่

ท. แก้ธาตุขัดแย้ง ท. แก้ธาตุรุนแรง ท. ธาตุและรูปทรง

ชัยภูมิ

 

 • ชัยภูมินอก/ใน
 • ชัยภูมิภายนอก
 • ภูเขารอบนอก
 • รูปแบบของเล้ง
 • รูปแบบของอาคาร
 • ภูเขารอบใน
 • แนวคิดของชัยภูมิ
 • ความสูงของชัยภูมิ
 • ระยะห่างของชัยภูมิ
 • ระดับความสูงของบ้าน
 • ชัยภูมิรอบนอกและใน
 • น้ำ
 • กระแสโชคลาภ
 • โชคลาภบารมีของที่ดิน
 • แก้ไขโชคและบารมีที่ดิน
 • การแก้ไขฮวงจุ้ย
 • แนวกระแสเคลื่อนไหว
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • ปรับชัยภูมิกระแสโค้ง
 • กระแสทางแยก
 • ทางสามแยก
 • ทางสี่แยก
 • ทางด่วนตัด
 • สะพาน
 • สะพานลอย
 • ลมพิฆาต
 • กระแสอุดตัน
 • ปลูกต้นไม้
 • สัวะแสง
 • สัวะเสียง
 • สัวะกลิ่น
 • บ้านรับพลังอิม
 • กระจก
 • กระจก 3 ชนิด
 • ทิศทางลม
 • ท. ตึกข่มทับ

ชัยภูมิภายใน

 • ประตู
 • ประตูหน้าหลัง
 • ลานโล่ง
 • ทางเดิน
 • ห้องนอน
 • ห้องครัว
 • ห้องน้ำ
 • กฎ 21 นิ้ว
 • โต๊ะเก็บเงิน
 • โต๊ะทำงาน
 • เจ้าที่สิ่งศักสิทธิ์
 • ศาลพระภูมิ
 • รูปบรรพบุรุษ
 • บันได
 • การทาสีบ้าน
 • มุมบ้านเว้าแหว่ง

ความรู้รอบตัว

 • รูปทรงสื่อความหมาย
 • ทำนายผลทางด่วน
 • เสาไฟหน้าบ้าน
 • ครุฑ
 • หล่อแกแก้สัวะ
 • กระจกสามชนิด
 • ครกและสาก
 • น้ำพุและน้ำตก
 • มาตราวัดหลู่ปัง
 • ครัว
 • ห้องน้ำกลางบ้าน

เข็มทิศ

 • เข็มทิศจีนโบราณ
 • ทิศจริงและทิศแม่เหล็ก
 • แม่เหล็กกับสถานที่
 • หล่อแก
 • วงฟ้าคนดิน
 • ประโยชน์วงฟ้าดินคน
 • 10ราศีฟ้า 12ราศีดิน
 • หัดเขียน10ราศีฟ้า
 • ไม้กะ
 • ไม้อิก
 • ไฟเปี้ย
 • ไฟเต็ง
 • ดินโบ่ว
 • ดินกี้
 • ทองแก
 • ทองซิง
 • น้ำยิ้ม
 • น้ำกุ่ย
 • หัดเขียน 12 ราศีดิน
 • 60 กะจื้อ
 • จื้อ (ชวด)
 • ทิ่ว (ฉลู)
 • เอี้ยง (ขาล)
 • เบ้า (เถาะ)
 • ซิ้ง (มะโรง)
 • จี๋ (มะเส็ง)
 • โง่ว (มะเมีย)
 • บี่ (มะแม)
 • ซิม (วอก)
 • อิ้ว (ระกา)
 • สุก (จอ)
 • ไห (กุน)
 • 24 ขุนเขา / 24ทิศทาง
 • ฟ้าดินคนอิมเอี้ยง24ทิศ
 • สรุปองศา
 • การวัดองศา
 • การใช้หล่อแก
 • การใช้กล้องส่อง
 • เข็มทิศแดดจีน
 • เข็มทิศแดดปัจจุบัน
 • โปรแกรมจำลอง
 • กำหนดทิศของบ้าน
 • ทิศหยาง
 • ปัจจัยทิศหยาง
 • ทิศหยางบ้านลักษณะต่างๆ
 • ทิศหยางคอนโด
 • ภาพตัวอย่าง
 • ศูนย์กลางแบบศูนย์ถ่วง
 • ศูนย์กลางแบบมาตราฐาน
 • ศูนย์กลางโดยโปรแกรม
 • จุดศูนย์คลาดเคลื่อน
 • การแบ่งผังบ้าน
 • 9 ดวงดาว
 • ชื่อของดาว
 • การแบ่งยุค
 • ที่มาของยุคและภพ
 • อิทธิพลในระดับประเทศ
 • ดาว9ยุค กับ ไทย
 • ยุคของบ้าน
 • การเดินดาว
 • การเดินดาวบนฝ่ามือ
 • เดินดาวฐาน
 • ดาวตรง/ดาวเอียง
 • เดินดาวโชคลาภ(ตรง)
 • ตัวอย่าง1
 • ตัวอย่าง 2
 • การเดินดาวบารมี(ตรง)
 • อิมเอี้ยงดาว5
 • ประวัติดาวเอียง
 • เคล็ดดาวเอียง
 • องศาดาวเอียง
 • สรุปองศาดาวเอียง
 • วิธีเดินดาวเอียง
 • การเดินดาวบารมี (เอียง)
 • การเดินดาวโชคลาภ(เอียง)
 • การพิจารณาดาว
 • ประตูและทิศหัน
 • หลักของภูเขาและน้ำ
 • ปัจจัยด้านเวลา
 • ดาวและธาตุ
 • ดาวยุครุ่งเรืองและเสื่อม
 • ดาว 1
 • ดาว 2
 • ดาว 3
 • ดาว 4
 • ดาว 5
 • ดาว 6
 • ดาว 7
 • ดาว 8
 • ดาว 9
 • รูปแบบผังพลังงานบ้าน
 • หน้าโชคหลังบารมี
 • ดาวคู่หน้าบ้าน
 • ดาวคู่หลังบ้าน
 • หน้าบารมีหลังโชคลาภ
 • ผังภาคี10 โชคลาภ
 • ผังภาคี10 บารมี
 • ผังดาวเรียงตัว
 • ผังไตรภาคี
 • ผัง 7 ดาวชิงพลัง
 • ดาวประจำยุคเข้ากลางบ้าน
 • ดาว 5 เข้ากลางบ้าน
 • การพิจารณาบ้าน
 • 8ทิศบ้าน
 • ไท้เก็กเล็ก /ใหญ่
 • การตั้งน้ำ
 • เจี่ยซิ้ง/หลั่งซิ้ง
 • ชุยซิ้ง
 • ดาวจร
 • ดาวปีจร
 • ดาวเดือนจร
 • เลือกชั้นคอนโด
 • เลือกห้องคอนโด
 • ทิศทางและพื้นที่
 • การเปลี่ยนยุคบ้าน
 • กฏบ้านคน 30 ข้อ
 • การผสมดาว 81 ชุด

หลักการพิจารณาดาว

 • หลักการแก้ไข
 • การดูดาวประจำยุค + ดาวภูเขา+ดาวน้ำ
 • ผสมดาว1
 • ผสมดาว2
 • ผสมดาว3
 • ผสมดาว4
 • ผสมดาว5
 • ผสมดาว6
 • ผสมดาว7
 • ผสมดาว8
 • ผสมดาว9

อุปกรณ์ฮวงจุ้ย

ตัวบุคคลกับฮวงจุ้ย

 • การพิจารณาทั่วไป
 • บุคคลและห้องนอน
 • บุคคลและห้องทำงาน
 • ตัวบุคคลและบ้าน
 • ดาวปีจรกับบุคคล
 • ตัวบุคคลกับบุคคลอื่น
 • คู่สมพงษ์ชายหญิง
 • หุ้นส่วนธุรกิจ

การแก้ปรับสภาพฮวงจุ้ยดาวเหิน

 • แก้ปรับชุดดาว 1
 • แก้ปรับชุดดาว 2
 • แก้ปรับดาว 3
 • แก้ปรับชุดดาว 4
 • แก้ปรับชุดดาว5
 • แก้ปรับชุดดาว6
 • แก้ปรับชุดดาว 7
 • แก้ปรับชุดดาว 8
 • แก้ปรับชุดดาว9
 • การภาคีดาว
 • ภาคี 2 ดาว
 • ภาคี 3 ดาว
 • การจัดฮวงจุ้ยบ้าน
 • การตรวจสอบ
 • ตัวอย่างที่ 1-ชั้นล่าง
 • ตัวอย่าง1 ชั้น2

การจัดฮวงจุ้ยแบบพิเศษ

 • 7 ดาวชิงพลัง
 • ที่มาของชื่อ7ดาว
 • ชนิดของผัง 7 ดาว
 • เคล็ดเจ็ดดาวชิงพลัง
 • เคล็ดประตูเมือง
 • ประตูเมืองหลัก
 • ประตูเมืองรอง
 • เบญจภูตินำโชค
 • เบญจภูตินำโชคยุค 8
 • ชุยกัว เร่งตำแหน่ง
 • ชุยกัวยุค 8

ฮวงจุ้ยและดวงจีน

 • ทิศเสน่ห์
 • ทิศการศึกษา
 • ทิศลาภลอย
 • ทิศทางต้องห้าม
 • ระบบดาว 9 ยุค
 • วิธีสลายพลังเบญจภูติ
 • ระบบซาฮะ
 • ทิศส่วยผัวะ
 • การดูทิศส่วยผัวะ
 • ไตรอสูร
 • การดูทิศอสูร
 • ข้อห้ามของบ้านพิงทิศอสูร
 • ตัวอย่างการหาทิศไตรอสูร
 • สลายพลังอสูร
 • วิทยาศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • คิดแบบวิทยาศาสตร์
 • พิสูจน์วิทยาศาสตร์
 • น้ำกับพลังงาน
 • พลังชี่กับเสียง
 • พลังชี่กับการมองเห็น
 • 64 ข่วยรหัสพันธุกรรม

ผังดาว ยุค 8

 • ทิศใต้
 • ตกเฉียงใต้
 • ตะวันตก
 • ตกเฉียงเหนือ
 • ทิศเหนือ
 • ออกเฉียงเหนือ
 • ตะวันออก
 • ออกเฉียงใต้

ผังดาว ยุค 7

 • หันใต้
 • หันตกเฉียงใต้
 • หันตะวันตก
 • หันตกเฉียงเหนือ
 • หันเหนือ
 • หันออก/เหนือ
 • ทิศตะวันออก
 • ออกเฉียงใต้

Comments

ผนอยากสมัครเรียนฮวงจุ้ย เพื่อนำไปเป็นอาชีพหลักของตนเอง และไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนวิชาอะไร? โปรดช่วยแนะนำด้วยครับ ต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง? ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้าง? ซื้อที่ใด? เช่น เข็มทิศ แล้ววิธีหาตำแหน่งต่างๆบนเข็มทิศทำอย่างไร? เช่น หาทิศเหนือของบ้าน เราต้องยืนที่ตรงไหนของบ้าน เพื่อดูว่าหลังบ้านอยู่ตำแหน่งทิศอะไร

เรียน คุณ chatchai2689 หากสนใจจะเรียนเพื่อประกอบอาชีพ แนะนำว่าควรลงทะเบียนเรียนทั้งฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์และฤกษ์ระบบรวม การแก้ไขฮวงจุ้ยบางอย่างหรือการเริ่มปลูกบ้าน ย้ายบ้าน ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ฤกษ์ที่ดีควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดผลสูงสุด เนื้อหาของหลักสูตรหาดูได้จากสารบัญหลักสูตร ถึงจะเรียนครบทั้งสองหลักสูตรแล้ว ก็ยังมีความรู้ทางฮวงจุ้ยอีกมาก มีอีกหลายวิชา หลายสำนัก เนื้อหาที่สอนนั้นเพียงพอต่อการนำไปใช้ปรับปรุงฮวงจุ้ยให้ตนเอง เมื่อคุณมีความชำนาญและแม่นยำมากขึ้นก็ควรทดลองปรับฮวงจุ้ยให้คนรอบข้างดูแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์สำหรับใช้งานนั้น ควรมีเข็มทิศที่มีความเที่ยงตรง ซึ่งอาจเป็นเข็มทิศทหาร หรือเข็มทิศเดินป่า หาซื้อได้ตามแผนกอุปกรณ์เดินป่า ราคาหลักร้อย หากคิดจะเอาจริงจังอย่างแน่นอน จะมีเข็มทิศฮวงจุ้ยที่เรียกว่า หล่อแกก็ได้ แต่หล่อแกที่คุณภาพสูงราคาแพงตามไปด้วย รายละเอียดต่างๆที่คุณถามมีในบทเรียนพอสมควร แต่กว่าจะประกอบอาชีพได้คงต้องใช้เวลาศึกษาและหาประสบการณ์พอสมควร จะเป็นซินแสที่ดีในชั่วข้ามคืนคงไม่ได้ หากสนใจจริงลองหาอ่านข้อมูลในเว็บของอาจารย์ดู จะได้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง

ผมต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของอาจารย์ เมื่อผมศึกษาฮวงจุ้ยขั้นสมบูรณ์ ได้พอเข้าใจแล้ว ผมจะลงเรียนการดูฤกษ์ และตั้งใจจะเป็นซินแสด้านฮวงจุ้ยให้ได้ครับ

หลักสูตรนี้ต้องไปเรียนในกรุงเทพหรือหรือว่าเรียนทางอินเตอร์เน็ตครับคือผมอยู่เชียงใหม่แต่ว่าอยากเรียนอ่ะครับ

ทุกหลักสูตร เรียนผ่านอินเตอ์ืเน็ตครับ สามารถเรียนได้จากทุกที่ทั่วโลกหากใช้อินเตอร์เน็ตได้

ไม่ทราบว่าในหลักสูตรมีสอนเกี่ยวกับเรื่องการดูฤกษ์เกิดเด็กด้วยหรือเปล่าคะ (ถ้ามี ไม่ทราบว่าอยู่ในเรื่องไหน)

ฤกษ์คลอด ไม่มีสอนครับ เนื่องจากฤกษ์ประเภทนี้เกี่ยวเนื่องกับดวงชะตามากกว่าฤกษ์ประเภทอื่น เช่น ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์จัดฮวงจุ้ย ซึ่งดวงคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว

ฤกษ์คลอด คนเรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานดวงจีนและทางเราไม่ได้เปิดสอนดวงจีนครับ

หาซื้อได้ที่ไหนครับ

ณ ปัจจุบัน ปิดการสอนชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงครับ