อี้จิง ดีเอ็นเอ 2

ฮวงจุ้ย อี้จิง

ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาโหราศาสตร์จีน ฮวงจุ้ย อี้จิง ได้ทำการค้นคว้า โดยนำ DNA มาเทียบกับศาสตร์โบราณของจีน คือ อี้จิง (I Ching??คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง) และพบว่าสามารถที่จะเทียบกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ง่าย เพราะพื้นฐานอี้จิงและฮวงจุ้ยสามารถนำมาถอดรหัสทางคณิตศาสตร์ได้ โดยเป็นระบบ binary คือ

• อิมแทนด้วยสัญญลักษณ์ เส้นขาดกลาง หรือ 0
• เอี้ยงแทนด้วยเส้นขีดเต็ม หรือ 1
• การเรียงรหัส 0 กับ 1 ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบ binary codeคอมพิวเตอร์

จากความว่างเปล่าก่อเกิดสภาพความมีตัวตน สรรพสิ่งแบ่งออกเป็นสอง คือ อิมและเอี้ยง
จาก 2 เป็น 4 คือ สภาพ อิมมาก อิมน้อย เอี้ยงมาก เอี้ยงน้อย ซึ่งในจุดนี้เทียบกันได้กับพื้นฐานของ ATGC ในระบบ DNA

ฮวงจุ้ย อี้จิง2

• A-T คือ การจับคู่ของ พลังอิมและพลังเอี้ยง
• G-C คือ การจับคู่ของ พลังอิมและพลังเอี้ยง

ส่วนของ น้ำตาล (deoxyribose) จัดเป็นพลังอิม
ส่วนของ กลุ่มฟอสเฟต (phosphoric acid residue) จัดเป็นพลังเอี้ยง
  

กรดอมิโน

ฮวงจุ้ย อี้จิง3

โปรตีนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการถอดรหัส DNA นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ กรดอะมิโน 20 ชนิดเรียงตัวต่อกันเป็นสายยาว กรดอะมิโนแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติทางเคมีต่างกัน ดังนั้นรูปร่างและคุณสมบัติของโปรตีนแต่ละชนิดจึงมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับจํานวนและส่วนประกอบของกรดอะมิโนชนิดต่างๆที่ประกอบกันอยู่เป็นโปรตีนนั้นๆ

ในแต่ละยีน สาย DNA สายใดสายหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในกระบวนการ transcription โดยรหัสของเบสเป็นแบบเดียวกับการจำลองตัวเองของสาย DNA แต่ต่างกันที่ เปลี่ยนจาก Thymine (T) เป็น Uracil (U) ในสาย RNA ในระหว่างกระบวนการ translation กลุ่มเบสทีละ 3 ตัว ซึ่งเรียกว่า โคดอน codon จะเป็นตัวกำหนดชนิดของลำดับกรดอะมิโนบนสาย polypeptide 
  

64 รหัสพันธุกรรม

ฮวงจุ้ย อี้จิง4

รูปแสดงสูตรรหัสพันธุกรรม หรือ codon ทั้ง 64 สูตรที่มีความหมายต่างๆกันในสาย mRNA แต่ละ codon ประกอบด้วย เบส 3 โมเลกุลจากเบสทั้งหมด 4 ชนิด

กล่าวคือ เบสทั้งหมดมี 4 ชนิด แต่รหัสพันธุกรรมจะใช้การเรียง 3 โมเลกุล จึงเกิด codon ทั้งหมด 64 แบบ ( ซึ่งสามารถคำนวณจากหลักความน่าจะเป็น โดยคูณ 4 จำนวน 3 ครั้ง 4x4x4) ทำให้มีจำนวนมากเพียงพอในการกำหนดขนิดของกรดอะมิโน 20 ชนิด โดยจะเห็นว่า

1. สูตรรหัสหลายสูตรเป็นตัวกำหนดกรดอะมิโนตัวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น UUU และ UUC สำหรับ Phenylalanine (Phe)
2. AUG เป็นสูตรรหัสสำหรับ methionine และเป็นสูตรรหัสเริ่มต้นของกระบวนการสังเคราะห์ polypeptide
3. UAA, UAG และ UGA เป็นสูตรรหัสสำหรับเป็นสัญญาณบอกการสิ้นสุดของกระบวนการ translation
 

( อ่านต่อ อี้จิง ดีเอ็นเอ ภาค 3 )