อี้จิง ดีเอ็นเอ 3

ฮวงจุ้ย อี้จิง

ฉักลักษณ์ อี้จิง

เมื่อนำสูตรรหัสพันธุกรรม หรือ codon ทั้ง 64 สูตร มาเทียบกับอี้จิง จะพบว่าอี้จิง(??) มี 64 hexagram หรือ 64 รหัสเช่นกัน โดยเราอาจเรียก hexagram ว่า ฉักลักษณ์ หรือ ข่วย หรือ ก่วย ( หากเป็นฮวงจุ้ย คือ ฮวงจุ้ย 64 ข่วย )

1 ฉักลักษณ์ จะประกอบไปด้วยเส้น 6 เส้นวางเรียงจากล่างขึ้นบน โดยแต่ละเส้นอาจจะเป็นเส้นอิม(ขาด) หรือเส้นเอี้ยง (เส้นเต็ม) ก็ได้ 

แต่ละฉักลักษณ์จะมีความหมายหลัก และการตีความจากเส้นที่เปลี่ยนแปลง 6 เส้น ( 64 x 6 = 384 ความหมาย ) ตลอดจนความเกี่ยวเนื่องของฉักลักษณ์อันหนึ่งกับฉักลักษณ์อันอื่นๆ หากเขียนในรายละเอียดจะครอบคลุมพื้นที่การเขียนหลายร้อยหน้ากระดาษ

ฉักลักษณ์และกรดอมิโน

เมื่อนำกรดอมิโนและข่วย ฉักลักษณ์มาเทียบกันจะได้สูตรดังตารางข้างล่าง

ฮวงจุ้ย อี้จิง

เช่น UUU เทียบได้กับฉักลักษณ์ที่ 2 ของอี้จิง (ความหมาย คือ การสำรวม รองรับ) เป็นเส้นอิมทั้ง 6 เส้น และเทียบได้กับกรดอมิโน Phenylalanine

ฮวงจุ้ย อี้จิง

UGA เทียบได้กับฉักลักษณ์ที่ 12 ของอี้จิง (ความหมาย คือ การวางเฉย) ซึ่งในระบบพันธุกรรมจะมีหน้าที่ส่งสัญญาณบอกการสิ้นสุดของกระบวนการ translation จะเห็นได้ว่าความหมายของฉักลักษณ์มีความสอดคล้องกับหน้าที่ของโคดอน UGA อย่างอัศจรรย์

วงกลมแห่งอี้จิงDNA

อี้จิง ดีเอ็นเอ

ฮวงจุ้ย อี้จิง

โดยภาพรวมของอี้จิง กับ DNA คือ เมื่อได้ความสัมพันธ์ของ 64 ฉักลักษณ์ กับ 64 โคดอน ก็นำความหมายของแต่ละฉักลักษณ์ (ตามคัมภีร์อี้จิง) นำมาเทียบเคียงและเชื่อมโยงเข้ากับหน้าที่ของโคดอนและกรดอมิโนต่างๆ