ฮวงจุ้ยเฮี้ยงคง เหี่ยงคง เฉวียนคง

ลำดับและความหมาย


สำนักเฉวียนคง หรือเหี่ยงคง Xuan Kong

คนจำนวนมากพยายามที่แปลความหมายของคำว่า เฉวียนคง แต่การพยายามแปลความหมายกลับทำให้คำนี้ดูซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้ ในอดีตไม่พบการกล่าวถึงคำว่า Xuan Kong แต่พบคำว่า Yuan Kong หยวนคง

คำว่า หยวน Yuan เทียบเท่ากับ ยุคหรือรอบวงกลม Kong คง หมายถึงระยะห่าง พื้นที่ สำนักนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องเวลาและสถานที่ สันนิษฐานว่า คำว่า Xuan มาจากบางคนที่พยายามทำให้วิชานี้ฟังดูเร้นลับ จึงหันมาใช้ชื่อนี้แทน

สำนักย่อย


ในสำนักนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็นสองสาขา สาขาหนึ่งคือ สำนักดาวเหินที่เราคุ้นเคยกันในเมืองไทย อีกสาขาวิชาคือ สำนักต้ากัว ความแตกต่างของสองสำนักนี้คือ สำนักดาวเหิรจะใช้พื้นฐานของตารางหลอซู Luo Shu และสำนักต้ากัว จะใช้ 8ข่วยใหญ่และ 64 ข่วยย่อย

สำนัก ฮวงจุ้ย 64 ข่วย

สำนักต้ากัวยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ใช้ 8 ข่วยใหญ่เรียกว่า ต้าหยวนกัว กลุ่มที่ใช้ 64ข่วยย่อยเรียกว่า ต้าเช็งกัว พื้นฐานของวิชามาจากหยินหยาง 0 = น้ำ และ 1 = ภูเขา

การแบ่งยุคของเวลาก็ยังมีความแตกต่างกันระหว่างวิชา ดาวเหิรและวิชาต้ากัว วิชาต้ากัวจะแบ่งยุคในช่วง 180ปีออกเป็น 8 ยุค 2 วงจรคือ วงจรบนจะมี 90 ปี แบ่งออกเป็นยุค 1, 2, 3 ,4 วงจรล่างมี 90ปีแบ่งเป็น4 ยุค คือ 6,7,8, 9 ไม่มียุค5 วิชาดาวเหิร จะแบ่ง 180 ปี ออกเป็น 9 ยุค ยุคละ 20 ปี วงจรแรก 3 ยุค วงจรกลาง 3 ยุค และวงจรปลาย 3 ยุค

สำนัก ดาวเหิน ดาว 9 ยุค

วิชาดาวเหิน เป็นการคำนวณพลังปราณ โดยหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ใช้ตารางหลอซู และวางดาวทั้ง 9 ดวง เคลื่อนที่ไปมาในตารางหลอซู เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวพลังปราณชี่ การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาก็คำนวณอยู่ในตารางหลอซูเช่นกัน ถึงแม้จะเกี่ยวกับตัวเลข ดูเหมือนการเล่นเกมส์ แต่จริงๆแล้วความหมายที่ได้มีความสำคัญมาก

จากที่เราได้เคยพูดถึงก่อนหน้านี้ว่า ฮวงจุ้ยเป็นการศึกษาถึงการใช้ ภูเขาป้องกันชี่ไม่ให้การกระจายตัว และการใช้น้ำเพื่อดักเก็บพลังปราณชี่ การมีฮวงจุ้ยที่ดีก็มีภูเขาในตำแหน่งที่ต้องการภูเขา และมีน้ำในตำแหน่งที่ต้องการน้ำ การแก้ไขฮวงจุ้ยทั้งหมดก็ใช้หลักการนี้เป็นประเด็นสำคัญ

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ตรงไหนต้องการภูเขา ตรงไหนต้องการน้ำ เราสามารถหาคำตอบได้จากการทำตารางดาวเหิร

ผังพลังฟ้า – เป็นผังหลอซูที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ยุคละ 20 ปี ใน 1 ช่วงจะมี 3 ยุค หรือ 60 ปี วงจรสมบูรณ์คือ 3 ช่วง หรือ 180 ปี ในช่วงวงจร 60 ปี เมื่อเริ่มวงจร จะตั้งต้นจาก พลังคู่ ฟ้า/ดิน = หยาง ไม้/ชวด และสิ้นสุดด้วย พลังคู่ฟ้า/ดิน หยิน น้ำ/กุน

ผังพลังมนุษย์ เป็นผังพลังงานภายในบ้าน ที่เกิดเมื่อเราเริ่มสร้างบ้าน ภายในยุคพลังไหนและหันทิศทางบ้านไปทางไหน ผังพลังมนุษย์ นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผังดาวภูเขา(บารมี) และผังดาวน้ำ (โชคลาภ) มีหลักที่เราต้องจำคือ ดาวภูเขาเกี่ยวกับบุคคล และดาวน้ำเกี่ยวกับโชคลาภ ผังพลังนี้จะได้รับพลังงานจากทิศทั้งแปดและก่อเกิดปฎิกริยาต่อผู้อยู่อาศัยในบ้าน บางคนเรียกพลังงานทั้งสองอย่างนี้ว่า ดาวภูเขา = ดาวนั่ง และ ดาวน้ำ = ดาวหัน (หน้า)

ดาวทั้ง 9 นี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันโดยมีพื้นฐานของพลังธาตุทั้ง 5 ยิ่งไปกว่านั้น ดาวทั้งหมดยังมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาของยุคด้วย ในเวลาที่ต่างยุคกันดาวดวงเดียวกันอาจให้ผลแตกต่างกันได้

โดยหลักการแล้ว ถ้าตำแหน่งดาวน้ำที่ดี มีน้ำ จะได้รับโชคลาภ ตำแหน่งดาวภูเขาที่ดี มีภูเขา ก็จะมีบารมีและสุขภาพที่ดี

การใช้ ธาตุทั้ง 5 ให้สอดคล้อง จะช่วยให้ดาวแต่ละดวงหน้าที่ได้เหมาะสม และไม่ก่อเกิดพลังที่ร้ายขึ้นมา