ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จ ขึ้นกับสิ่งใด ?


ในหลักการบริหารและพัฒนาบุคคลิกภาพ มักจะมีหลักการว่า ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ คิดอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ เช่น Think Big , You are what you think etc. การคิดและการกระทำย่อมต้องควบคู่กันไป ..... การคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำ ย่อมไม่นำไปสู่ความสำเร็จ ..... การทำอย่างเดียวโดยปราศจากการคิดอย่างมีเหตุผลที่ถุกต้องย่อมยากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเช่นกัน

หลักการแห่งความสำเร็จนั้นล้วนแทรกอยู่ในศาสตร์ต่างๆ ทุกยุค ทุกสมัย เพียงแต่วิธีการอธิบายแตกต่างกันไปให้เหมาะกับยุคสมัยและผู้ศึกษา อย่างเช่น พิชัยสงครามในเรื่อง สามก๊ก ของจีนนั้นกลายเป็น หลักการร่วมสมัย ที่มีการดัดแปลงมาใช้กัน จากสงครามในสนามรบ กลายมาเป็นสงครามในธุรกิจปัจจุบัน อย่างได้ผล

ในประเทศจีนสมัยโบราณ นักปราชญ์ ได้สรุปและสอนกันต่อๆมาว่า ปัจจัยความสำเร็จของชีวิต มี 3 ประการ คือ

  1. ชะตามนุษย์
  2. ชะตาฟ้า
  3. ชะตาดิน

ซึ่งแต่ละข้อ ล้วนแฝงปรัชญาและรายละเอียด ให้คนปฏิบัติดีและไปสู่ความสำเร็จ

ชะตามนุษย์


ชะตามนุษย์ เป็นปัจจัยข้อแรก ที่มุ่งเน้นให้ยึดถือปฏิบัติ กล่าวถึงพลังงานจากการกระทำของตัวมนุษย์ ในทางศาสนาจะเข้าแนวกฎแห่งกรรม (การกระทำ) ในทางฮวงจุ้ยคือ คุณธรรม 5ประการ หรือ อาจเรียกว่า คุณธรรมห้าธาตุ

  • ธาตุดิน คือ สัจจธรรม - มีความซื่อสัตย์ และหนักแน่นไม่คล้อยตามสิ่งเลวทั้งปวง
  • ธาตุทอง คือ มโนธรรม - มีความกล้าหาญ มีความยุติธรรม ไม่มีอคติต่อผู้อื่น
  • ธาตุน้ำ คือ ปัญญาธรรม - มีสติและปัญญา มีความรอบรู้ในการแยกแยะสิ่งดีชั่ว
  • ธาตุไม้ คือ เมตตาธรรม - มีเมตตาและกรุณา มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณ
  • ธาตไฟ คือ จริยธรรม - มีกริยามารยาทดี มีความประพฤติดี

บุคคลพึงมีธาตุทั้ง 5 ให้ครบถ้วน คือ การกระทำตามคุณธรรมแห่งธาตุ การมีชะตามนุษย์ดี มุ่งเน้นที่คุณธรรม การกระทำดี การมีสติและการใช้ปัญญา ในการดำเนินชีวิต ขยันเรียนรู้ ปรับปรุงตัวเองในด้านต่างๆ เมื่อได้รับโอกาสก็มีความสามารถที่จะกระทำการต่างๆได้รับผลสำเร็จ

ชะตาฟ้า


ชะตาฟ้า คือ สิ่งที่เรารู้จักหรือเรียกกันว่าดวงชะตา ซึ่งได้รับมาตั้งแต่เกิดแตกต่างกันในแต่ละคน ตามหลักโหราศาสตร์จีน หรือ ดวงจีน วิชาสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือ คือ โป็ยยี่สี่เถียว หรือ การผูกดวง 8 ธาตุ เพื่อรู้พลังงานของธาตุที่แต่ละคนได้รับและปฏิกริยาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ จากหลักวิชาและสถิติจะทราบถึงแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดกับบุคคลนั้นในช่วงเวลาต่างๆ ว่าช่วงไหนชีวิตจะประสบความสำเร็จรุ่งเรือง ช่วงไหนควรจะต้องระวังตนเอง

ชะตาดิน


ชะตาดิน คือ ผลกระทบที่ได้รับจากพลังงานธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน ซึ่งเรารู้จักและเรียกกันว่า ฮวงจุ้ย นั่นเอง วิชาฮวงจุ้ยเป็นเคล็ดลับในการปรับแก้ชะตากรรมโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อชะตาฟ้า นักปราชญ์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและเปี่ยมด้วยคุณธรรม แต่ไม่ได้รับความสำเร็จเพราะขาดชะตาฟ้าสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสความสำเร็จในชีวิต

การที่ดวงดี แต่ไม่มีความสามารถ เมื่อโอกาสอำนวยย่อมไม่อาจไขว่คว้าได้เต็มที่

การที่ดวงไม่ดี ใช่ว่าชีวิตจะอับจน ถ้าเป็นคนดี มีความสามารถ สร้างเสริมชะตามนุษย์ของตนเองด้วยสติและปัญญา รับพลังธรรมชาติ (ฮวงจุ้ย)ที่ดี ไม่ยอมแพ้ดวงชะตา ชีวิตก็ดีขึ้นได้

ทางเว็บไซด์เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กระทำดีและไม่ยอมแพ้

Comments

ในมุมต่างๆ ที่คับแคบหรือผิดมุมเราสามารถใช้รูปภาพ แก้ฮ้วงจุ้ยได้หรือไม่

ในมุมต่างๆ ที่คับแคบหรือผิดมุมเราสามารถใช้รูปภาพ แก้ฮ้วงจุ้ยได้หรือไม่

การติดรุปภาพเป็นการแก้ที่ไม่ตรงกับสาเหตุของกรณีที่คุณกล่าวมาครับ

ในบางกรณีของที่แคบ ใช้กระจกติดจะช่วยให้รู้สึกกว้างขึ้น ใช้แนวทางนี้ดีกว่าครับ

ผมอยากทราแนวทางการประกอบอาชีพ ปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันชีวิต เปิดธุรกิจส่วนตวประเภทไหนดีครับ ตลอดเวลาโดนให้ร้ายตลอตเลยครับ เกิด1พ.ค. 2520 วันอาทิตย์ เวลา08.12ครับ ขอความกรุณาด้วยครับแล้วแก้ไขปรับปรุงอย่างไรดีครับ รบกวนด้วยครับ

ตนต้องประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ดี ละชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ (ใจเป็นมหาเหตุ) นั้นคือชะตามนุษย์
วิบากกรรมของตน จากอดีย จากกรรม ? ต่างๆ คือผล ที่ต้องรับ อาจความหลีกเหลี่ยงได้ เพื่อได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั้นคือชะตาฟ้า
การปรับแก้ชะตาชีวิต ด้วยฮวงจุ๋้ย การใช้สติปัญญา และคุณธรรม ให้ได้รับโอกาสความสำเร็จในชีวิต